REGULAMIN PRACY

 

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A

-  ZAKŁADU LINII KOLEJOWYCH

w TARNOWSKICH GÓRACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E G U L A M I N    P R A C Y

ZAKŁADU LINII KOLEJOWYCH

W TARNOWSKICH GORACH

 

 

Regulamin pracy zwany dalej Regulaminem został opracowany w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94. z 1998 r. t.j. z późn. zm.)

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek pracy w Zakładzie Linii Kolejowych    w Tarnowskich Górach zwanym dalej „Zakładem” oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracowników, a w szczególności:

1)     organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie Pracowników w narzędzia i materiały, w odzież
i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej;

2)     system i rozkład czasu pracy oraz przyjęty okres rozliczeniowy czasu pracy;

3)     porę nocną

4)     termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia;

5)     wykaz prac wzbronionych dla kobiet;

6)     obowiązki dotyczące bhp oraz ochrony ppoż. w tym również sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się
z wykonywaną pracą;

7)     sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy;

8)     zasady układania harmonogramów pracy pracowników i wprowadzania do nich zmian.

2.      Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko, jak również podstawę nawiązania stosunku pracy.

3.   Pracodawca obowiązany jest zapoznać pracownika z treścią regulaminu przed rozpoczęciem przez niego pracy.

4.   Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, zaopatrzone w podpis              pracownika winno być dołączone do akt osobowych. Wzór oświadczenia                       o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Obowiązki  Pracodawcy

 

§ 2.

 

1.   Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności:

1)         zapewnienie pracownikowi przydziału pracy, zgodnie z treścią zawartej                umowy o pracę;

2)         zaznajomienie pracownika podejmującego pracę z zakresem jego                   obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z jego podstawowymi uprawnieniami;

3)         organizowanie pracy w sposób zapewniający wykorzystanie czasu                pracy jak również osiąganie przez pracowników przy wykorzystaniu ich               uzdolnień i kwalifikacji wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;

4)         organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;

5)         przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu , w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania            polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,  orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;

6)         zapewnienie pracownikom mających dostęp do informacji niejawnych                odpowiednich warunków pracy związanych z ochroną tych informacji;

7)         zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne prowadzenie szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

8)         terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia;

9)         ułatwianie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

10)    zaspokajanie (w miarę posiadanych środków) potrzeb socjalno bytowych i                kulturalnych pracowników;

11)    stosowanie obiektywnych, sprawiedliwych kryterii oceny pracowników oraz wyników ich pracy;

12)    prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, a w razie rozwiązania albo wygaśnięcia             stosunku pracy z pracownikiem wydać świadectwo pracy;

13)    wpływ na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;

14)    udostępnianie pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego                       traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej jak również na tablicy ogłoszeń w przypadkach uzasadnionych;

15)    kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie;

16)    przeciwdziałanie mobbingowi.

 

2.      Do obowiązków kierujących pracownikami należy w szczególności:

1)       sumienne wypełnianie wszelkich obowiązków pracodawcy wobec podległych mu pracowników, szanowanie ich godności i respektowanie ich uprawnień;

2)        prawidłowe organizowanie pracy, przestrzeganie ustalonych rozkładów czasu pracy;

3)        udostępnianie lub przekazywanie pracownikom, gdy przepisy odrębne tak  stanowią, za pisemnym potwierdzeniem, obowiązujących przepisów                      i  instrukcji na danym stanowisku pracy i zaznajamianie go z nimi;

4)        przestrzeganie zakazu konkurencji, prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ( art.1011 KP );

5)        pisemne określenie zakresu obowiązków, w sytuacji gdy nie wynika to
z obowiązujących przepisów;

6)        zapewnienie obsady stanowiska nie później niż w ciągu 4 godziny od                  zakończenia ustalonego czasu pracy pracownika;

7)        utrzymanie porządku w kierowanej lub nadzorowanej przez siebie                  jednostce organizacyjnej, komórce lub zespole, a w przypadku jego                      naruszenia zabezpieczać niezbędne dowody przewinienia;

8)        wyróżnianie i nagradzanie pracowników w miarę ich zasług zawodowych.

9)        organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

10)    dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

11)    organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

12)    dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

13)    egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

14)    zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

 

3.      Osoba kierująca pracownikami ponosi odpowiedzialność pracowniczą za                  celowość i słuszność wydawanych przez siebie poleceń i decyzji.

                                           

§ 3.

Pracodawca ma prawo do:

 

1.         korzystania z wyników pracy dokonywanej przez pracowników zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę;

2.         w ramach uprawnień kierowniczych wobec pracowników do wydawania                      pracownikom wiążących poleceń służbowych, które nie powinny być sprzeczne             z przepisami prawa lub umową o pracę oraz prawo do ustalania zakresu                    obowiązków, zadań i czynności pracowników, oraz ich egzekwowania;

3.         tworzenia i przystępowania do organizacji pracodawców tworzonych w celu reprezentacji oraz obrony praw i interesów pracodawców.

 

§ 4.

 

1.   Do obowiązków pracowników należy w szczególności:

1)   przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji oraz postanowień              regulaminów;

2)     wykorzystanie w pełni czasu pracy na wykonywanie czynności służbowych;

3)     sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy        i nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;

4)     zapobieganie wszystkiemu, co zagraża: bezpieczeństwu ruchu kolejowego,  bezpieczeństwu ludzi, mieniu pracodawcy lub mienia powierzonego do              przewozu;

5)     przestrzeganie zakazu konkurencji, prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ( art.1011 KP );

6)     zachowywanie się uprzejmie w stosunku do osób korzystających z usług     kolei, w razie potrzeby służyć im radą i pomocą, w zakresie wykonywanych czynności służbowych na danym stanowisku pracy;

7)     przestrzeganie ustalonego czasu pracy, zgłaszanie się do pracy punktualnie oraz w stanie umożliwiającym należyte jej wykonywanie;

8)     przestrzeganie przepisów i zasad bhp, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznawanie się i przestrzeganie przepisów obowiązujących na danym           stanowisku pracy;

9)     podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy;

10)   dbanie o dobro zakładu  i jego mienie oraz mienie powierzone;

11)   przestrzeganie tajemnicy przedsiębiorcy Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. określonej w odrębnych przepisach;

12)     przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych                      osobowych, w związku z przetwarzaniem, modyfikacją i ochroną przed niepowołanym dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem;

13)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

14)    dbanie o czystość i porządek na stanowisku i wokół stanowiska pracy;

15)    wykonywanie powierzonych czynności na stanowisku pracy, aż do przybycia  zmiany, nie dłużej jednak niż przez 4 godziny od zakończenia zmiany                 przewidzianej rozkładem czasu pracy;

16)     niezwłoczne powiadamianie bezpośredniego zwierzchnika służbowego                o każdej przeszkodzie uniemożliwiającej mu stawienie się do pracy lub jej wykonywanie oraz przedłożenie dowodów usprawiedliwiających nieobecność  w terminie ustalonym przepisami;

17)     informowanie osoby kierującej pracownikami o aktualnym miejscu                      zameldowania i adresie do korespondencji;

18)     zabezpieczenie narzędzi, urządzeń i pomieszczeń po zakończeniu pracy;

19)     poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich;

20)     rozliczenie się z zakładem w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem              stosunku pracy;

 

§ 5.

Pracownikowi zabrania się:

 

1.      opuszczania stanowiska pracy w celach prywatnych bez zgody bezpośredniego przełożonego;

2.      wnoszenia i spożywania na terenie zakładu napoi alkoholowych, środków        odurzających, narkotyków bądź też przebywania w pracy po ich spożyciu.               Przebywania w miejscu pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających.

3.      wynoszenia z Zakładu jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność               pracodawcy i przedmiotów powierzonych bez pisemnej zgody osoby                  upoważnionej  przez pracodawcę.

4.      naruszenie powyższych zakazów stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych skutkujących prawem rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika.

 

 

§ 6.

Pracownik ma prawo do:

 

1.      zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;

2.      wynagrodzenia określonego w umowie o pracę, przekazywanego w terminie

3.      za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia gdy przepisy prawa tak stanowią,

4.      wypoczynku w dniach wolnych od pracy oraz korzystania z urlopów                    wypoczynkowych i innych przerw oraz odpoczynku;

5.      bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

6.      równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków,                   a w  szczególności do równouprawnienia, czyli do równego traktowania kobiet                  i mężczyzn w zakładzie pracy;

7.      tworzenia organizacji pracowników i przystępowania do nich, które to organizacje - związki zawodowe mają prawo do reprezentowania i obrony praw oraz interesów pracowników

8.      W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

9.      Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 8 , pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

10.  Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

11. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

12.  Przepisy ust. 8, 9, 11 nie dotyczą pracownika, którego obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.

 

 

 

 

CZAS  PRACY

 

§ 7.

 

1.   Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy     w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

            Do czasu pracy zalicza się również okresy:

1)  badań lekarskich wstępnych w rozumieniu art. 229 § 1 Kodeksu pracy, oraz obowiązkowych badań okresowych, kontrolnych oraz psychologicznych wymaganych na zajmowanym stanowisku,

2)     obowiązkowych szkoleń oraz egzaminów kontrolnych wymaganych do kontynuowania pracy na zajmowanym stanowisku lub na które, pracownik został skierowany przez pracodawcę w obowiązującym trybie,

3)     udziału pracownika w postępowaniu wyjaśniającym, prowadzonym przez pracodawcę,

     Za czas  niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami okresowymi i kontrolnymi pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, o których mowa w ust.1 pkt.1 zalicza się do czasu pracy w wymiarze niezbędnym na wykonanie badań.

2.   W Zakładzie Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy,

3.  Czas pracy pracowników wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin             w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

4.   Wymiar czasu pracy dla okresu rozliczeniowego ustala się mnożąc  40 godzin      przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku.

5.   Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

6. Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach na dany rok kalendarzowy   zawiera załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu

7.  . Wymiar czasu pracy określony zgodnie z ust. 3 ulega obniżeniu w okresie rozliczeniowym o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy przypadającą do przepracowania w okresie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

8.   Pracowników Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach obowiązują godziny rozpoczynania i zakończenia pracy od 700 do 1500 .

9.  Wykaz godzin rozpoczęcia i zakończenia zmian roboczych w układzie posterunków ruchu i pozostałych grup pracowniczych – zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

10  Na wniosek pracownika pracodawca może ustalić dla niego indywidualny rozkład czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

11. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy  ustalają strony umowy o pracę.

12. Każde wyjście z pracy (służbowe czy prywatne ) powinno być rejestrowane           w „Książce wyjść w celach służbowych oraz w „Książce wyjść w celach prywatnych” znajdujących się:

1)   w biurze Sekcji – dla pracowników Sekcji

2)   w sekretariacie zakładu – dla pracowników biur Zakładu

13. Pracownicy przebywający w biurach po godzinie 1500 muszą mieć pisemną  zgodę zwierzchnika służbowego na pracę,

14. Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach  rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.

15. Pracownicy Biura Zakładu potwierdzają rozpoczęcie pracy podpisem w liście   obecności, znajdującej się w holu.

16. Pracownicy jednostek organizacyjnych potwierdzają rozpoczęcie pracy podpisem w liście obecności znajdującej się w biurze Sekcji.

17. Pracownicy zespołu pociągowego i dróżnicy przejazdowi potwierdzają rozpoczęcie pracy podpisem w liście obecności na wyznaczonych posterunkach.

18. Dla pozostałych pracowników  potwierdzenie obecności w pracy odbywa się poprzez wypełnienie  karty zapisu przez pracownika nadzoru.

19. Odpowiedzialność za nadzór i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników ponosi bezpośredni zwierzchnik służbowy.

 

§ 8.

 

1.  Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający    z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę       w godzinach nadliczbowych.  

2.  Zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych określa Załącznik   Nr 8 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PKP PLK S.A. – Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, niedzielę i święto oraz dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.

  3.  Za pracę wykonaną ponad obowiązujące Pracownika normy czasu pracy, a także pracę wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikającą
z obowiązującego Pracownika systemu rozkładu czasu pracy, tj. za pracę
w godzinach nadliczbowych pracodawca może udzielić pracownikowi czasu wolnego na zasadach określonych w art. 151
2 §1 Kodeksu Pracy.

    1) w przypadku określonym w przepisie art. 1512 §1 K.P. pracownik występuje
z pisemnym wnioskiem o udzielenie czasu wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym praca w godzinach nadliczbowych była wykonana,

   

                                                                  § 9.

 1.   W Zakładzie dopuszcza się stosowanie następujących systemów czasu pracy:

1)     system jednozmianowy,

2)     system wielozmianowy

3)     system równoważnych norm czasu pracy.

2.  System równoważnych norm czasu pracy jest stosowany na stanowiskach            i posterunkach związanych z prowadzeniem ruchu pociągów, oraz w innych przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją.

3.   W systemie równoważnych norm czasu pracy, czas pracy może być przedłużony do 12 godzin na dobę, z tym, że w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może on przekraczać przeciętnie 40 godzin na tydzień.

4.  Przedłużony w poszczególnych dniach wymiar czasu pracy w granicach określonych w ust.3 jest wyrównywany dniami wolnymi od pracy.

5.   Pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnych norm czasu pracy          w dniu, który zgodnie z rozkładem czasu pracy jest dla niego dniem roboczym, pracodawca zapewnia prace w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin                    z zastrzeżeniem, że w przyjętym okresie rozliczeniowym jeden dobowy wymiar czasu pracy może zostać skrócony, o ile dla wykonania ustalonego wymiaru czasu pracy na ten okres pozostało pracownikowi mniej niż 8 godzin.

6.  W dniu, w którym pracownik jest skierowany na szkolenia lub egzaminy, dobowy wymiar czasu pracy może być mniejszy niż 8 godzin.

7.  Pracownicy wykonują pracę w systemie równoważnych norm czasu pracy według rozkładów czasu pracy, w przyjętych harmonogramach, w których określa się:

1) godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;

2) liczbę zmian rozłożonych równomiernie w przyjętym okresie rozliczeniowym;

3) czas pracy dla każdej zmiany w poszczególnych dobach;

4) dni wolne od pracy; w zamian za pracę w niedziele i święta.

5) dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

6)  wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym;

7) czas badań lekarskich zleconych przez pracodawcę;

8) czas obowiązkowych szkoleń i egzaminów.

9) czas urlopu

Przy ustalaniu rozkładu czasu pracy uwzględnia się dni wolne od pracy w roku kalendarzowym wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy, w „Święto Kolejarza” 25 listopada oraz dni wolne za niedzielę i święta, ustalane indywidualnie dla każdego pracownika i oznakowane w rozkładzie czasu pracy symbolem DD
i DW. Pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnego czasu pracy
w dniu, który – zgodnie z rozkładem czasu pracy - jest dla niego dniem roboczym, pracodawca zapewnia pracę w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin,
z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
                 

zmiana nr 1  -  12 godzin dzień

zmiana nr 2  -  12 godzin noc

zmiana nr 3  -    8 godzin dzień

zmiana nr 4  -    8 godzin noc

zmiana nr 5  -    4 godziny dzień

zmiana nr 6  -    4 godziny noc  

 1. Rozkład czasu pracy podawany jest do wiadomości pracowników, co najmniej na 4 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.

9.      W razie konieczności prowadzenie akcji ratowniczej, usunięcia awarii lub szczególnych potrzeb pracodawcy, w sytuacjach wyjątkowych  dopuszcza się wprowadzenie zmian do ustalonego na przyjęty okres rozliczeniowy rozkładu czasu pracy.

10. Pracownik świadczący pracę w dniu wolnym wyznaczonym w rozkładzie czasu pracy jako wolny z tytułu pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (oznaczonym symbolem DD) musi otrzymać w zamian inny dzień wolny od pracy (zastępczy dzień wolny) do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym. Uzgodnienia dokonuje się w dniu wprowadzenia zmiany w rozkładzie czasu pracy, a jeżeli nie będzie to możliwe najpóźniej w pierwszym dniu pracy pracownika, którego uzgodnienie dotyczy.

11. Rozkład czasu pracy dla poszczególnych posterunków, grup awaryjnych, stanowisk pracy sporządza się w harmonogramie czasu pracy określonego w   załączniku  nr 12.

12. Zmianę rozkładu czasu pracy należy zarejestrować na wszystkich jego egzemplarzach. Powiadomienia zainteresowanych pracowników o zmianie rozkładu czasu pracy należy dokonać niezwłocznie w dniu wprowadzenia zmiany:

1)     Telefonicznie, o ile pracownik wskazał numer telefonu kontaktowego,

2)     Telefonicznie obsadę posterunku, którego zmiana rozkładu czasu pracy dotyczy lub innego posterunku posiadającego z nim bezpośrednią  łączność. Wówczas zmiany rozkładu czasu pracy dokonuje pracownik przyjmujący informację pod dyktando zwierzchnika, dodatkowo rejestrując na odwrocie rozkładów czasu pracy w tabeli zmian

3)     Faksem, przesyłając zmieniony rozkład czasu pracy, który należy dołączyć do rozkładu dotychczas obowiązującego.

§ 10.

 

1.   W systemach czasu pracy określonych w § 9 ust. 1 rozkład czasu pracy pracownika powinien przewidywać dni wolne od pracy w liczbie co najmniej równej liczbie niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających                                    z pięciodniowego tygodnia dla danego okresu rozliczeniowego.

2.  Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo, do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku.

3.  Przepis § 10 ust 2 nie dotyczy:

1)  pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,

2)  przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

4.   W określonych w ust 3 przypadkach, pracownikowi przysługuje w okresie rozliczeniowym, równoważny okres odpoczynku.

5.  Pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnych norm czasu pracy po okresie pracy należy zapewnić okres wypoczynku. Okres tego wypoczynku powinien wynosić tyle godzin, ile trwała poprzedzająca praca nie mniej jednak niż 12 godzin.

6.  Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo, do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

7.  W przypadkach określonych w ust 2 oraz w przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie      z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.

8.  Odpoczynek, o którym mowa w ust. 6 i 7, powinien przypadać w niedzielę.

     Za wypoczynek niedzielny uważa się kolejne 24 godziny zaczynające się               w niedzielę o godzinie określonej w załączniku nr 2 jako początek doby pracowniczej dla danego posterunku.

9.  W przypadkach dozwolonej pracy w niedzielę odpoczynek, o którym mowa w              ust. 6 i 7, może przypadać w innym dniu niż niedziela.

10.Pracownik zatrudniony w systemie równoważnych norm czasu pracy powinien  korzystać przynajmniej raz w tygodniu z 24 godzinnego czasu wolnego od pracy, który raz na trzy tygodnie przypada w niedzielę.

 

§ 11.

 

1.  Pora nocna obejmuje  pracę  w godzinach od 22:00 do  6:00. rano.

2.   Pracę w porze nocnej  w systemie równoważnych norm czasu pracy, dopuszcza się najwyżej przez dwie kolejne noce.

3.   Postanowienie ust 2 ma zastosowanie, gdy pracownik przepracował w porze nocnej, co najmniej dwie godziny podczas zmiany.

 

§ 12.

 

1.      Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe poza miejscem,
w którym znajduje się siedziba pracodawcy lub stałym miejscem pracy określonym w umowie o pracę, rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

2.      Pracownikowi delegowanemu przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, gdy otrzymał polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych i czas pracy był kontrolowany.

3.      Obszarem działania pociągów ratunkowych i zespołów szybkiego usuwania usterek i awarii jest teren całego Zakładu.

 

§13.

 

1.  Pracownikom zatrudnionym w systemie jednozmianowym przysługuje                            15 minutowa przerwa na posiłek, zaliczana do czasu pracy.

2.  Pracownikom  zatrudnionym w systemie równoważnych norm czasu pracy przysługują dwie przerwy na posiłek po 15 minut, zaliczane do czasu pracy.

     Czas rozpoczynania i zakończenia przerwy dla każdego pracownika ustala przełożony. 

 

 

 

 

TERMIN, MIEJSCE I CZAS WYPŁAT WYNAGRODZENIA

 

§ 14.

 

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy.

 

§ 15.

 

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami.

 

 

§ 16.

 

Szczegółowe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków i premii określa Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Regulamin premiowania pracowników Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.

 

§ 17.

 

Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu  dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

 

§ 18.

 

1.      Wynagrodzenie pracownika jest przekazywane na konto osobiste z takim wyprzedzeniem, aby w dniu wypłat tj. 10-go każdego miesiąca wynagrodzenie było zaksięgowane na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

2.      Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki do wynagrodzenia wynikające z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, płatne jednorazowo do 10-go dnia każdego miesiąca po okresie rozliczeniowym.

W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w bezpośrednio poprzedzającym dniu powszednim.

3. Zasiłek chorobowy wraz z należnym dodatkiem uzupełniającym określonym w §1 ust 2. pkt 3  protokołu dodatkowego Nr 4 do ZUZP z dnia 09 czerwca 2009r. wypłaca się 10-tego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim lub korzystał z opieki.

4. W przypadku gdy pracownik nie poda numeru rachunku bankowego wynagrodzenie należy przekazać mu w inny sposób.

 

§ 19.

 

Z wynagrodzenia za pracę zakład pracy może dokonywać potrąceń wymienionych                 w przepisach Kodeksu Pracy (art.87 § 1) z zastrzeżeniem postanowień w art. 871 Kodeksu pracy. Innych potrąceń może dokonać tylko za zgodą pracownika, która musi być dostatecznie jasno wyrażona (zgoda pisemna).

Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne) – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1)      sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

2)      sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

3)      zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

4)      kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

Potrąceń dokonuje się w wyżej podanej kolejności.

 

URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY

 

§ 20.

 

1.   Urlopy wypoczynkowe:

1)   pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku;

2)   prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym;

 

3)   przy udzielaniu urlopu stosuje się następujące zasady:

a)     urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie  z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu z zastrzeżeniem § 4 art. 1542 KP,

b)     jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy,

c)      urlopy udziela się zgodnie z planem urlopów opracowanym na podstawie wniosków pracowników i konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracownikom za pośrednictwem bezpośredniego zwierzchnika

d)     pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy (osoby upoważnionej) na karcie urlopowej

e)     na żądanie pracownika pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi we wskazanym terminie nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia wymienionego urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu

f)        na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim

      przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej

      niż 14 dni kalendarzowych.

 

2.   Urlop dodatkowy:

1)   pracownikom zatrudnionym w systemie równoważnych norm czasu pracy na stanowiskach pracy (posterunkach) czynnych nieprzerwanie przez całą dobę     i wszystkie dni tygodnia przysługuje w roku kalendarzowym dodatkowy urlop    w wymiarze 8 dni roboczych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, obliczonego jak za urlop wypoczynkowy. Dodatkowy urlop przysługuje również pracownikowi zatrudnionemu na stanowiskach pracy (posterunkach), na których suma regulaminowych  i technologicznych przerw w pracy stanowiska pracy      ( posterunku) nie przekracza 42 godzin w tygodniu;

 

2)   dodatkowy urlop udzielany jest na zasadach urlopu wypoczynkowego z tym,             że prawo do pierwszego urlopu pracownik nabywa po upływie 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach (posterunkach) o których mowa w punkcie 1.

 

3.    Urlop bezpłatny:

1)        pracownikowi na jego wniosek może być udzielony urlop bezpłatny;

2)        za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami – ten okres urlopu wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

 

§ 21.

 

1.  Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. 

     Zwolnienia udziela przełożony.

2.  Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Odpracowany czas zwolnienia nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

 

§ 22.

 

1.   Zwolnienia od pracy z prawem do wynagrodzenia:

a)  na poszukiwania pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę ( art.37 k.p. )

-  2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego  wypowiedzenia.

-  3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia

-  3 dni robocze - przy skróconym okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia  (art.361 § 1 k.p.),

b)   na zalecone pracownicy badania lekarskie z związku z ciążą (art.185  §2k.p.),

c)  w związku z wychowywaniem dziecka w wieku do 14 lat ( art. 188 i 189 §1k.p.)

- 2 dni w roku kalendarzowym przysługują matce lub ojcu,

d)  przerwy na karmienie ( art. 187 §1k.p. ),

e)  na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich ( art.229 § 2  i  § 3 k.p.), a także przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich  szczepień ochronnych przewidzianych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych                 ( rozp. MPiPS  z 15.05.96 r. DZ.U. nr 60 , poz.281 ),

f)   udziału w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w charakterze członka tej komisji ( art. 23713 § 2 k.p. ),

g)   krwiodawcom w celu oddania krwi w czasie oznaczonym przez stacje krwiodawstwa oraz w celu zaleconych przez tę stację okresowych badań lekarskich ( § 12i §16 rozp. MPiPS z 15.05.96 r. Dz.U. nr 60, poz.281),

h)  w związku ze zdarzeniem osobistym i rodzinnym ( § 15 i §16 ust.1 rozp. MPiPS z 15.05.96 r. Dz.U. nr 60, poz.281)

-    2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka, albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka,  ojca, matki, ojczyma lub macochy

-    1 dzień -  w razie ślubu dziecka pracownika, albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką,

i)    pełnieniu funkcji z wyboru w zarządzie zakładowej organizacji związkowej lub wykonującemu doraźną czynność wynikającą ze sprawowania funkcji związkowej ( art. 25 i 31 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – Dz.U. nr 79 poz 854 z 2001 t.j. z późn. zm. oraz rozp.                     RM z 11.06.96 r.  w sprawie trybu udzielenia urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego  zwolnień od pracy  - Dz.U. nr 71, poz. 336 ),

j)    pełniącemu funkcje społecznego inspektora pracy ( art. 15 ustawy

      z dn. 24.06.83 r.  o społecznej inspekcji pracy – Dz.U. nr 35, poz. 163 ze zm.),

k)   sprawującemu mandat posła lub senatora ( art. 29 ustawy  z dn. 09.05.1996

            o wykonaniu mandatu posła i senatora – Dz.U. nr 221 poz. 2199 z 2003r. t.j ),

l)    pełniącemu funkcje ławnika ( art. 172 ustawy z dn. 20.06.1985 r. _ Prawo

      o ustroju sądów powszechnych – Dz.U. Nr 98, poz.1070 z 2001r. t.j. ),

ł)   sprawującemu mandat radnego (art. 25 ustawy z dn. 8.03.1990r.

     o samorządzie gminnym – Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.  ),

2.   Zwolnienia od pracy za rekompensatą utraconego zarobku od właściwego organu ( wzywającego ):

a)  za czas niezbędny w celu osobistego stawienia się na wezwanie organu właściwego w zakresie powszechnego obowiązku obrony ( § 5 rozp. MPiPS

z 15.05.1996 r. Dz.U.nr 60,poz.281 w związku z art.52 ust 1, art. 119 ust 1 oraz art.204 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 67r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. Nr 241 poz.2416 z 2004r. z późn. zm.)

-   2 dni – w przypadku doręczenia pracownikowi karty powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej

-    1 dzień – w przypadku powołania na ćwiczenia wojskowe trwające powyżej 30 dni

-   1 dzień – po odbyciu ćwiczeń wojskowych trwających powyżej 30 dni,

b)   za czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego , sądu , prokuratury , policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenie (§ 6 rozp. MPiPS z dn. 15.05.1996 r Dz. U. nr 60,poz.281. ),

c)   w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym , karnym przygotowawczym , sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego (§ 7 i §16 ust 2 rozp. MPiPS z dnia15.05.1996 r. Dz.U. nr 60,poz.281),

d)  wezwanego w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty (§ 10 i § 16 ust. 2 rozp. MPiPS  z dnia 15.05.1996r),

e)   będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej – na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu , a także – w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni

      w ciągu roku kalendarzowego – na szkolenie pożarnicze (§ 11ust.1 pkt.1

      Rozp. MPiPS z dnia 15.05.1996 r. Dz.U. nr 60,poz.281),

f)   w razie konieczności udziału w akcji ratowniczej następuje w trybie przyjętym przez służbą ratowniczą odpowiednią do organizowania takich akcji , zaś

w celu uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym – na podstawie wniosku właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Czas koniecznego wypoczynku pracownika po zakończeniu akcji ratowniczej ustala osoba, która kierowała taką akcją (§ 11 ust.2  rozp. MPiPS z dn. 15.05.1996 r.Dz.u. nr 60,poz.281),

g)   w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej , w szkole wyższej , w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-rozwojowej; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 godzin

      w tygodniu lub 24 godziny w miesiącu (§13  rozp. MPiPS z dn. 15.05.1996 r.).

 

Na wniosek pracownika za w/w zwolnienia od pracy pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia w celu uzyskania od właściwego organu rekompensaty z tego tytułu.

 

3.  Zwolnienia od pracy udzielane pracownikom w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego – w formach szkolnych

i pozaszkolnych – określają przepisy rozp. MEN oraz MPiPS  z 12.10.1993 r. w    sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych ( Dz.U. nr 103, poz.472 z póź. zm.).

 

 

 

ZASADY  USPRAWIEDLIWIANIA  NIEOBECNOŚCI  W  PRACY

I  SPÓŹNIEŃ  DO  PRACY

 

§ 23.

 

1.   Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie lub inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

 

2. O niemożności stawienia się do pracy, gdy przyczyna jest z góry znana, pracownik winien uprzedzić bezpośredniego przełożonego przed dniem przewidywanej nieobecności za wyjątkiem urlopu na żądanie gdzie pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.                

3. W razie niestawienia się do pracy poza przypadkami określonymi w ust. 1 pracownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania, pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później niż w drugim dniu nieobecności osobiście, przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności, w tym poczty i wówczas za datę powiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.    

4.   Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust.2 może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi pracownikowi terminowe dopełnienie obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z nieobecnością domowników, albo z innym zdarzeniem losowym.

5.   Dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy – zwolnienia lekarskie pracownik jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie, nie później jednak niż do 7 dni od daty jego otrzymania.

6.   Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

a)             zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolność do pracy wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu, o czasowej niezdolności do pracy,

b)             decyzja właściwego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych,

c)              oświadczenie pracownika – w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, odpowiednio potwierdzonego,

d)             imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez właściwy organ w sprawie powszechnego obowiązku obrony, przez organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, pod warunkiem, że na wezwaniu zostanie uczyniona adnotacja potwierdzająca stawienie się na wezwanie,

e)             oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończone w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 lub 12 godz. (dla systemu równoważnych norm czasu pracy), pod warunkiem, że podróż odbywała się w warunkach uniemożliwiających nocny odpoczynek.

7.  Pracownik ma obowiązek niezwłocznego usprawiedliwienia spóźnienia w pracy.

 

DYSCYPLINA  PRACY

§ 24.

1.   W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,         a także:

1)        spożywanie alkoholu w czasie pracy, przebywanie  w miejscu pracy pod wpływem alkoholu oraz wykonywanie pracy w stanie nietrzeźwości;

2)        niewykonywanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z prawem i umową o pracę,

3)        opuszczanie bez usprawiedliwienia lub systematyczne spóźnianie się do     pracy,

4)        nie używanie przydzielonej przez pracodawcę odzieży i obuwia roboczego, ochronnego i sprzętu ochrony osobistej, których stosowanie jest niezbędne, zgodnie z przepisami bhp,

5)        kradzież lub umyślne niszczenie surowca, materiałów, narzędzi albo maszyn,

6)        zawinione wykonywanie pracy niezgodnie z dostarczonymi przez pracodawcę instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów przeciwpożarowych,

7)        udowodnione ujawnienie tajemnicy przedsiębiorcy Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

8)        wykonywanie pracy przez pracowników Spółki” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach na rzecz innych podmiotów gospodarczych w czasie pracy lub z wykorzystaniem narzędzi i materiałów     stanowiących własność Spółki.

9)        zawinione niszczenie mienia pracodawcy

10)    ujawnienie osobom nieuprawnionym danych osobowych przez pracownika upoważnionego do ich przetwarzania

11)    wykorzystywanie sieci teleinformatycznej, w tym dostępu do plików i informacji w sieci Internetu, w celach nie związanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi

12)    nie przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

13)  wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych, podwładnych i  współpracowników mogą być stosowane kary przewidziane art.108 Kodeksu Pracy, a także zastosowanie innych sankcji na podstawie przepisów kodeksu pracy.

§ 25.

 

1.   Do nakładania kar określonych w § 15 uprawniony jest Dyrektor Zakładu, a w razie jego nieobecności wyznaczony Zastępca Dyrektora.

     Naczelnik Sekcji – wnioskuje o zastosowanie kary w stosunku do pracowników Sekcji.

2.   Odpis pisma o nałożeniu kary składa się do akt osobowych pracownika.

3.  Udzielone pracownikowi kary porządkowe podlegają zatarciu po upływie roku nienagannej pracy w zakładzie.

4.   Na wniosek reprezentującej pracownika organizacji związkowej lub z własnej inicjatywy pracodawcy, termin ten może zostać skrócony.

 

§ 26.

 

     Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może  w ciągu  7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do Dyrektora Zakładu, zgodnie z art. 112 kodeksu pracy.

 

§ 27.

Kara  nie  może  być  zastosowana  po  upływie  2  tygodni  od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego przewinienia.

Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

 

                                               NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

§ 28.

 

1.             Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

2.             Nagrody i wyróżnienia przyznaje pracodawca po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

3.             Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

4.             Za przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów w pracy mogą być przyznane następujące wyróżnienia i nagrody:

a)                     dyplom uznania,

b)                     gratyfikacja pieniężna,

c)                      awansowanie na wyższe stanowisko,

5.             Pracownicy legitymujący się szczególnie wysokimi osiągnięciami w pracy zawodowej mogą być typowani do nadania odznaczeń państwowych oraz odznaki honorowej: „Zasłużony dla Kolejnictwa”, „Zasłużony dla Transportu”.

 

BEZPIECZEŃSTWO  I  HIGIENA  PRACY

ORAZ  OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

 

§ 29.

 

1.   Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.   Pracodawca chroni zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy, a w szczególności:

a) organizuje pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy oraz konserwację zainstalowanych w miejscu pracy urządzeń, maszyn i innego wyposażenia,

     b)  zapewnia przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

     przepisów przeciwpożarowych, jak również przepisów o szkoleniu

          pracowników oraz egzekwuje wykonanie przez pracowników obowiązków

          w tym zakresie,

c) zapewnia uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów pracownikom odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, warunki konserwacji  odzieży i obuwia roboczego oraz dba o sprawność środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

     Zasady gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej ujęte są w Uchwale Nr 131 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 06.04.2005r ( z późn. zm.) w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu instrukcji w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., IBH -1 oraz Ramowej Tabeli Norm Przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wzorów odzieży identyfikującej.

d)  utrzymuje w stanie pełnej sprawności wszelkie urządzenia techniczne zapewniające pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

e)    zapewnia warunki – na odrębnie ustalonych zasadach – wynikające

z ograniczenia palenia wyrobów tytoniowych w budynkach zarządzanych       przez  pracodawcę,

f)     zapewnia pracownikom wykonanie badań lekarskich oraz w miarę możliwości realizuje zalecenia lekarzy sprawujących opiekę zdrowotną nad pracownikami.

g)     ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, oraz informuje pracowników o ryzyku i zasadach ochrony przed zagrożeniami występującymi na danym stanowisku pracy i związanych z wykonywanymi  czynnościami.

h) zapewnia niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników oraz wyznacza pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

3.   Pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega szkoleniu wstępnemu

      w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – instruktaż ogólny i stanowiskowy 

      oraz ochrony przeciwpożarowej.

4.    Pracownik jest obowiązany przestrzegać obowiązujących w miejscu pracy przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy oraz zasad ochrony przeciwpożarowej. W szczególności pracownik powinien:

a)  znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady ochrony przeciwpożarowej, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

b)  wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy oraz stosować się do wymaganych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

     c)  dbać o porządek i ład w miejscu pracy oraz dbać o należyty stan

          powierzonych  maszyn urządzeń i sprzętu,

d) stosować zgodnie z przeznaczeniem odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,

e) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarza,

 f)  niezwłocznie informować przełożonego o wypadku przy pracy, o pożarze oraz zagrożeniu wypadkowym i pożarowym,

g) współdziałać  z  przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.   Pracodawca jest obowiązany przestrzegać przepisów dotyczących ochrony pracy kobiet. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet  stanowi załącznik nr  4 do Regulaminu Pracy

6.   Wykaz prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji zawiera załącznik nr 5 do Regulaminu Pracy.

8.    Pracownik wykonujący pracę w warunkach szkodliwych, uciążliwych i

      niebezpiecznych otrzymuje dodatek za pracę w tych warunkach.

a)     wykaz  prac uciążliwych, za który przysługuje dodatek płacowy zawiera

     załącznik nr 7 do Regulaminu Pracy

b)     wykaz prac w warunkach niebezpiecznych, za które przysługuje dodatek

     płacowy zawiera załącznik nr 8 do Regulaminu Pracy

c)      wykaz prac w warunkach szkodliwych , za który przysługuje dodatek płacowy

     zawiera załącznik nr 9 do Regulaminu Pracy

 

§ 30.

 

1.      Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

2.      Zasady gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej ujęte np. w „Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w PKP PLK S.A.” (załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 13.01.2004 r.)

3.      Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu pracy.

4.      Pracownik otrzymuje ekwiwalent pieniężny za pranie, konserwację i naprawę odzieży roboczej i ochronnej.

 

 

§ 31.

 

1.      W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

2.      Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

3.      Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

4.      Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny, nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób

5.      Pracodawca ma obowiązek zapewnić takiemu pracownikowi inną nie wymagającą szczególnej sprawności psychofizycznej pracę.

6.      Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu Pracy.

§ 32.

 

1. Pracodawca zapewnia pracownikom posiłki regeneracyjno – wzmacniające na

    zasadach określonych w załączniku nr 15 do Zakładowego Układu Zbiorowego

    Pracy.

2. Posiłki regeneracyjno - wzmacniające są wydawane w formie ustalonej przez

    Dyrektora Zakładu w uzgodnieniu z  zakładowymi organizacjami związkowymi.

   

  § 33.

 

Ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach określają szczegółowe karty oceny w formie dokumentacji prowadzonej przez dział BHP.

 

§ 34.

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem reguluje Dział VIII Kodeksu pracy.

 

POMOC  SOCJALNA

 

§ 35.

 

1. Pracodawca pomaga pracownikom – w miarę posiadanych możliwości – zaspokajać ich potrzeby socjalne w szczególności poprzez dofinansowanie wypoczynku pracowników, pomoc rzeczową i finansową dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacjach życiowej oraz w przypadkach zdarzeń losowych, jak również poprzez udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe.

2.   Zasady i warunki udzielania pomocy, o której mowa w ust. 1 określa Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

Przepisy  końcowe

 

§ 36.

 

1.      W razie nieobecności Naczelnika Działu zastępuje go stały zastępca, a w przypadku braku stałego zastępcy Pracownik wyznaczony przez tego Naczelnika.

2.      Naczelnik w czasie nieobecności podległego pracownika:

1)   wyznacza na ten okres innego pracownika lub rozdziela czynności Pracownika

      nieobecnego pomiędzy innych pracowników działu,

2)   w przypadku braku możliwości wykonywania zadań nieobecnego pracownika

       przez innych pracowników działu zgłasza ten fakt swemu przełożonemu,

       który podejmuje decyzję w tym zakresie.

 

§ 37.

 

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem regulują przepisy prawa pracy,
a w szczególności Kodeks Pracy, Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych oraz Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna.

 

§ 38.

 

Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w swoim biurze w każdy poniedziałek w godz. od 1000 do 1200 i od godz. 1600 do 1700 po uprzednim zgłoszeniu potrzeby wniesienia skargi.

Ponadto skargi i wnioski przyjmuje dział pracowniczy we wszystkie dni pracy.

 

§ 39.

 

Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w miejscach pracy po wcześniejszym zapewnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie § 29 ust. 2 pkt e.

 

§ 40.

 

1.      Regulamin wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi działającymi w Zakładzie.

2.      Regulamin wchodzi w życie z upływem dwóch tygodni od dnia przekazania go do wiadomości wszystkim komórkom organizacyjnym i Sekcjom za podpisem.

3.      Zmiany do regulaminu wprowadzone mogą być aneksami uprzednio uzgodnionymi z właściwymi organizacjami związkowymi.

 

§ 41.

 

Zobowiązuje się przełożonych do zapoznania podległych pracowników z treścią regulaminu pracy najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia .

 

Zapoznanie się z treścią regulaminu powinno być potwierdzone podpisem pracownika na oświadczeniu wg wzoru określonego w Załączniku Nr 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników:

 

1-     Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Pracy

2-     Wykaz godzin rozpoczęcia i zakończenia zmian roboczych w układzie posterunków ruchu i pozostałych grup pracowniczych

3-     Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach na dany rok kalendarzowy.

4-     Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

5-     Wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby

6-     Zasady ustalania oraz tryb i sposoby wykonywania prac przez co najmniej dwie osoby

7-     Wykaz prac uciążliwych, za które przysługuje dodatek płacowy

8-     Wykaz prac niebezpiecznych, za które przysługuje dodatek płacowy

9-     Wykaz prac w warunkach szkodliwych, za które przysługuje dodatek płacowy

10- Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

11-  Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

12-  Wzór harmonogramu czasu pracy wraz z obowiązującą legendą .

 

 
 
Tarnowskie Góry, dnia ……………

 

 

Uzgodnienia:

 

1.      Radca Prawny

 

 

2.      Związki zawodowe

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr  1

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>

(Nazwisko i imię )

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

Oświadczam, że znana mi jest treść regulaminu pracy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, którego zasady zobowiązuję się przestrzegać.

 

 

 

 

 

Data >>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

Podpis>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

Wykaz godzin rozpoczęcia i zakończenia zmian roboczych

w układzie posterunków ruchu i pozostałych grup pracowniczych”

 

I. Sekcja Eksploatacji Bytom

   Biuro Sekcji 7.00 – 15.00

 

 1. Stacja Bytom

Posterunek Bt1

      od godziny 6.30-18.30;18.30-6.30

 1. Stacja Bytom Bobrek

Posterunek BBK, BBK1

od godziny 7.00-19.00;19.00-7.00

 1. Stacja Bytom Karb

      Nastawnia dysponująca Bk i wykonawcza Bk1

      Od godz. 7.00-19.00; 19.00-7.00

 

Pracownicy pionu automatyki (usuwanie usterek i awarii urządzeń srk)

na terenie Sekcji 

od godziny7.00-19.00; 19.00-7.00

 

Zmiany robocze na pozostałych posterunkach w Sekcji

rozpoczynają się i kończą od godziny 6.00-18.00; 18.00-6.00

 

II. Sekcja Eksploatacji Tarnowskie Góry

     Biuro Sekcji 7.00 – 15.00

1.   Zespół  konserwacji nawierzchni i podtorza, utrzymania urządzeń srk - rejon Radzionków, Tarnowskie Góry TGA, TGB, TGC,TGE41, TGE, górka rozrządowa, legalizacja przekaźników, zespół konserwacji i obsługi pojazdów, maszyn i sprzętu

od godziny 6.30- 14.30.

2.   Zespół  konserwacji nawierzchni i podtorza, utrzymania urządzeń srk – rejon

      Kalety i Tworóg

      od godziny 7.00-15.00

 1. Stacja Kalety

Posterunek Klt, Kltm, Post. 48

      od godziny 6.00-18.00; 18.00-6.00

 1. Stacja Strzebin

Posterunek Stb, Stb1

od godziny 6.00-18.00; 18.00-6.00

 

 1. Stacja Tarnowskie Góry TGE, TGD, TGD32, TGC

od godziny 6.00-18.00; 18.00-6.00

 1. Stacja Strzybnica

      Posterunek 6 i 7

od godziny 6.00-18.00; 18.00-6.00

 1. Stacja  Boronów

Posterunek Bor, Bor 1

Od godziny 7.00-19.00; 19.00-7.00

 

Zmiany robocze na pozostałych posterunkach w Sekcji oraz zespołu szybkiego usuwania usterek i awarii, usuwania usterek i awarii urządzeń srk, zespołu pogotowia technicznego rozpoczynają i kończą od godziny 6.30-18.30; 18.30-6.30.

 

III. Sekcja Eksploatacji Herby Nowe

      Biuro Sekcji 7.00 -15.00

 

 1. Stacja Herby Nowe

Posterunek HN, HN1, Peron

od godziny 7.00-19.00; 19.00-7.00

 1. Posterunek odgałęźny Kalina

od godziny 7.00-19.00; 19.00-7.00

 1. Posterunek odstępowy Puszczew Pu

od godziny 6.30-18.30; 18.30-6.30

 1. Stacja Rusiec Łódzki

Posterunek Rł, Rł 1

od godziny 5.00-17.00; 17.00-5.00

 1. Stacja Chociw Łaski

Posterunek Chł, Chł 1

od godziny 5.00-17.00; 17.00-5.00

6.   Posterunek  Nr 147

od godziny 5.00-17.00; 17.00-5.00

7.   Posterunek  Nr 66

od godziny 5.30-16.30

8.   Stacja Chorzew Siemkowice

Posterunek Skp

            od godziny 5.00-17.00; 17.00-5.00

Pracownicy pionu automatyki (usuwanie usterek i awarii urządzeń srk)

od godziny 7.00-19.00; 19.00-7.00

Zespół szybkiego usuwania usterek i awarii

od godziny 7.00-19.00; 19.00-7.00

 

Zmiany robocze na pozostałych posterunkach w Sekcji

rozpoczynają się i kończą od godziny 6.00-18.00; 18.00-6.00

 

IV. Sekcja Eksploatacji Gliwice

Biuro Sekcji  7.00 - 15.00

 

1.  Stacja Gliwice

    Posterunek GLA, GLA-2, GLB, GLB-11, GLC, GLC-23,  peron 4 oraz zespół  , usuwania usterek i awarii urządzeń srk

    od godziny 7.00 – 19.00 : 19.00-7.00

    Peron 2

    od godziny 7.00 – 19.00

2. Zespół konserwacji nawierzchni i podtorza, konserwacji budynków i budowli  - rejon GLC-23, GLC, stacja Gliwice Łabędy, Pyskowice, Czarków, Zabrze Biskupice, Gliwice

     od godziny 7.00 do 15.00

     stacja Gliwice Sośnica, Ruda Chebzie

     od godziny 6.30 – 14.30

3. Zespół utrzymania urządzeń srk – stacja Gliwice Łabędy, Pyskowice, Toszek, Toszek Płn.  podg. Szobiszowice, Zabrze, Zabrze Biskupice, Ruda Chebzie, Gliwice

     od godziny 6.30 – 14.30

     stacja Gliwice Sośnica - od godziny 6.00 – 14.00

4. Stacja Paczyna

     Posterunek PA, PA-1

    od godziny 7.00 – 19.00: 19.00 – 7.00

5. Stacja Toszek

    Posterunek TO-1, post.53, post.57

   od godziny 7.00 – 19.00: 19.00 – 7.00

6. Stacja Toszek Północ

    Posterunek TP 

    od godziny 7.00 – 19.00: 19.00 – 7.00

 

 

7. Stacja Czarków

    Posterunek CZR, CZR-1

    od godziny 6.00 – 18.00: 18.00 – 6.00

8. podg. Maciejów Północny –

   Posterunek MPn

   od godziny 7.00 – 19.00 : 19.00 – 7.00

9. Stacja Zabrze

   Posterunek   Zz, Zz-2

   od godziny 7.00 – 19.00 : 19.00 – 7.00

10. Stacja Zabrze Biskupice

    Posterunek   ZBA, ZBB

   od godziny 7.00 – 19.00 : 19.00 – 7.00

11. Stacja Ruda Chebzie

    Posterunek RCA, RCB, RCC

   od godziny 7.00 – 19.00 : 19.00 – 7.00

12. Stacja Ruda Wschodnia

      od godziny 7.00 – 19.00 : 19.00 – 7.00

13.Zespół konserwacji i obsługi pojazdów, maszyn i sprzętu

     od godziny 7.00 – 15.00 

    14. zespół  szybkiego usuwania usterek i awarii,

    od godziny 7.00 – 19.00 : 19.00 – 7.00

Zmiany robocze na pozostałych posterunkach w Sekcji rozpoczynają się i kończą   od godziny 6.00-18.00; 18.00-6.00

 

V. Sekcja Eksploatacji Orzesze

Biuro Sekcji 7.00 – 15.00

1. Zespół konserwacji nawierzchni i podtorza – stacja Ruda Kochłowice,

    Zabrze  Makoszowy, Leszczyny, Orzesze Jaśkowice

   od godziny 6.30-14.30

   stacja Gierałtowice , Łaziska Średnie - od godziny 7.00 – 15.00

   stacja Orzesze  od godziny 6.00-14.00

2. Zespół utrzymania urządzeń srk – stacja Zabrze Makoszowy – działka nr 2

    od godziny 7.00 – 15.00

    Pozostałe zespoły utrzymania urządzeń srk -  od godziny 6.00 – 14.00

3. Stacja Ruda Bielszowice

RBi-zwrot. –  od godziny 6.00-18.00; 18.00-6.00; obsada zwrotniczego od  poniedziałku-od godziny 6.00 do soboty- do godziny 18.00 oraz w niedzielę od godziny 6.00 do godziny 14.00

4. Post CwD- od godziny 8:30 do godziny 20:30 od poniedziałku do piątku

    5.  zespół  szybkiego usuwania usterek i awarii,

            od godziny 7.00 – 19.00 : 19.00 – 7.00

 

Zmiany robocze na pozostałych posterunkach w Sekcji rozpoczynają się i kończą  od godziny 6.00-18.00; 18.00-6.00

        

VI. Sekcja Eksploatacji Rybnik

   Biuro Sekcji  6.30 – 14.30

1. Zespół  konserwacji nawierzchni i podtorza, utrzymania urządzeń srk –

    rejon Pawłowice Śl, Żory, Rybnik i Rybnik Towarowy

    od godziny 7.00 – 15.00

2. Zespół szybkiego usuwania usterek i awarii urządzeń srk   

   od 6.00-18.00 ; 18.00-6.00

      3.Zespół pogotowia technicznego

          od godziny 7.00 – 19.00 : 19.00 – 7.00

 

Zmiany robocze na pozostałych posterunkach w Sekcji rozpoczynają się i kończą  od godziny 6.00-18.00; 18.00-6.00

 

VII. Sekcja Eksploatacji Racibórz

Biuro Sekcji  7.00 – 15.00

1. Stacja Krzyżanowice

    Posterunek  Kzn

    od godz. 7:00 do godz 19:00 od 19.00 do  7.00

2. Stacja Racibórz

    Posterunek RA

   od godz.6:30 do godz 18:30 od 18.30 do  6.30

3. Stacja Syrynia  SY

   od godz.6:00 do godz 18:00 lub 7:00 do godz 15:00

 

Zmiany robocze na pozostałych posterunkach w Sekcji rozpoczynają się i kończą  od godziny 6.00-18.00; 18.00-6.00

4. Zespół szybkiego usuwania usterek i awarii urządzeń srk  

    od godz. 6.00-18.00; 18.00-6.00

            5.   Zespół  budynków i budowli 

     od godz. 7.00 – 15.00

 

 1. Posterunek nr 4 ( Dębicz )

Od godz. 6.00-18.00 od 18.00 – 6.00 lub od 8.00- 18.00; 20.00- 6.00;

 

 

 

VIII. Sekcja Eksploatacji Kędzierzyn Koźle

Biuro Sekcji  7.00 – 15.00

 

1. Stacja Rudziniec Gliwicki

    Posterunek Rg 1

    od godziny 7.00 – 19.00;  19.00 – 7.00

2. Stacja Taciszów

    Posterunek Ta

    od godziny 7.00 – 19.00;  19.00 – 7.00

3. Zespoły konserwacji nawierzchni i podtorza, utrzymania urządzeń srk –

    od godziny 7.00 – 15.00

4. Zespół szybkiego usuwania usterek   

     od 6.00-18.00 ; 18.00-6.00

 

Zmiany robocze na pozostałych posterunkach w Sekcji rozpoczynają się i kończą  od godziny 6.00-18.00; 18.00-6.00

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

 

WYMIAR CZASU PRACY I TERMINY DNI WOLNYCH OD PRACY W 2010 ROKU DLA ZAKŁADU LINII KOLEJOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

L.p.

Miesiąc

Wymiar czasu pracy

Ilość dni wolnych od pracy wynikających z:

Terminy dni wolnych od pracy wynikających z:

przypadających niedziel i świąt

przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

przypadających niedziel i świąt

przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

1

styczeń

160

6

5

1, 3 , 10 ,17, 24, 31

2, 9, 16, 23, 30

2

luty

160

4

4

7, 14, 21, 28

6, 13, 20, 27

3

marzec

184

4

4

7, 14, 21, 28

6, 13, 20, 27

4

kwiecień

168

5

4

4, 5,11, 18, 25

3, 10, 17, 24

5

maj

152

7

5

1, 2, 3, 9, 16, 23, 30

8, 15, 21, 22, 29

6

czerwiec

168

5

4

3, 6, 13, 20, 27

5, 12, 19, 26

7

lipiec

176

4

5

4, 11, 18, 25

3, 10, 17, 24, 31

8

sierpień

176

5

4

1, 8, 15, 22, 29

7, 14, 21, 28

9

wrzesień

176

4

4

5, 12, 19, 26

4, 11,18, 25

10

październik

168

5

5

3, 10, 17, 24, 31

2, 9, 16, 23, 30

11

listopad

152

7

4

1, 7, 11, 14, 21, ,28

6, 13, 20, 25, 27

12

grudzień

176

5

4

5, 12, 19, 25, 26

4, 11, 18, 24

x

razem

2016

61

52

61

52

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia

kobiet

 

I.       Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała:

 

1.  Wszystkie prace przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają  5000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej – 20 kJ/min.

/Uwaga! 1 kJ = 0,24 kcal /

2.    Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

a)    12 kg – przy pracy stałej,

b)    20 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

       3.  Ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb), przy której 

            wymagane jest użycie siły przekraczającej:

               a) 50N – przy pracy stałej

               b) 100N – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w

                czasie zmiany roboczej)

4.    Ręczne przenoszenie pod górę – po pochyleniach, schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o, a wysokość 5 m – ciężarów o masie przekraczającej:

a)    8 kg – przy pracy stałej,

b)   15 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

5.    Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:

a)    50 kg – przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,

b)    80 kg – przy przewożeniu na wózkach 2,3 i 4 – kołowych,

c)    300 kg – przy przewożeniu na wózkach po szynach.

Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą również przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym:

       2 % - przy pracach wymienionych w pkt 1 i 2

       1 % - przy pracach wymienionych w pkt 3

W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej w sposób określony w pkt. 1 i 2, masa ciężarów nie może przekraczać 60 % wielkości podanych w tych punktach.

  

II.            Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:

 

1.  Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą.

2.   Prace wymienione w ust. 2-5, jeżeli występuje przekroczenie ¼ określonych w nich wartości.

3.    Prace w pozycji wymuszonej.

4.    Prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godz. w czasie zmiany roboczej.

5.   Prace w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury  powietrza w zakresie przekraczającym 15oC.

6.    Prace w środowisku, w którym poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godz. dnia pracy, mierzony zgodnie z polskimi normami, przekracza wartość 65 dB.

7.   Prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne o natężeniu przekraczającym wartości dla stref bezpieczeństwa

8.    Prace przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę.

9.    Prace na wysokości oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach.

10. Prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego np. gaszenie pożarów, usuwanie skutków awarii.

11. wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka

 UWAGA:

Pkt. 6, 8, 9 nie dotyczą kobiet w okresie karmienia. 

Ponadto zabronione jest:

1.    Zatrudnianie kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych i porze nocnej.

2.    Delegowanie kobiety w ciąży poza miejsce jej pracy, bez  jej zgody.

3.    Zatrudnianie kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do lat czterech w godzinach nadliczbowych i porze nocnej oraz delegowanie jej poza stałe miejsce pracy bez jej zgody

4.  Zatrudnianie kobiet w ciąży w wymiarze czasu przekraczającym 8 godzin na dobę.

 

 

Załącznik nr 5

 

Wykaz prac, które ze względu na szczególne zagrożenie życia lub zdrowia powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji.

 

1.   Prace związane z odmulaniem i pogłębianiem cieków zbiorników wodnych oraz budową i pogłębianiem  studni kopanych przy głębokościach większych od 2 m. 

2.  Prace w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub w inny sposób utrudnione. 

3.  Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem. 

4.   Prace eksploatacyjne z zakresu prób i pomiarów, konserwacji i napraw urządzeń instalacji elektroenergetycznych o napięciu  do

    1 kV (za wyjątkiem prac polegających na wymianie  bezpieczników i żarówek - świetlówek). 

5.  Prace wykonywane na wysokości  2 m i powyżej w których  wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem       z wysokości.

     6.    Prace w wyrobiskach i wykopach o głębokości większej od 2 m.

     7.    Prace przy utrzymaniu i naprawach urządzeń sterowania ruchem kolejowym

            wykonywanych: 

a)     przy urządzeniach sterowania ruchem kolejowym znajdującym się pod napięciem 220V

b)     w porze nocnej przy urządzeniach zewnętrznych

c)      na wysokości

d)     przy urządzeniach srk znajdujących się w skrajni taboru

8.  Prace przy utrzymaniu, naprawie, konserwacji rozjazdów oraz urządzeń towarzyszących (elektrycznego ogrzewania i sterowania ruchem )

 9.   Prace przy odśnieżaniu rozjazdów.

  10.   Prace związane z odchwaszczaniem przy zastosowaniu środków  I  klasy

      toksyczności

   11.  Prace przy pomiarach torów i rozjazdów.

 

 

 

                                                                                              Załącznik nr 6

Zasady ustalania oraz tryb i sposoby wykonywania prac

przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji

 

 

1.       Na podstawie wykazu prac wykonywanych przez dwie osoby naczelnicy poszczególnych Sekcji podległych tut. Zakładowi w oparciu o warunki miejscowe i sytuację kadrową ustalą szczegółowy wykaz prac, które muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji  w jednostkach im podległych.

 

2.      Opracowany szczegółowy wykaz prac, które muszą być wykonywane przez    co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji należy wdrożyć do realizacji w postaci wewnętrznego zarządzenia służbowego a jego odpis przesłać IZ.

 

3.       Naczelników Sekcji zobowiązuje się do zapoznania z treścią w /w zarządzenia i pouczenia o konieczności przestrzegania rygorów związanych z pracą w co najmniej dwuosobowej obsadzie. Fakt ten winien być przyjęty do wiadomości przez pracowników własnoręcznym podpisem.

 

4.       Do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem, naprawą, konserwacją i oględzinach rozjazdów oraz urządzeń towarzyszących zaleca się stworzenie zespołów składających się z pracowników inżynierii ruchu, drogowej i automatyki z uwzględnieniem specyficznych warunków miejscowych i sytuacji kadrowej.

 

5.       Do prac związanych z utrzymaniem i naprawą urządzeń s .r .k. ujętych   w punktach 7 a ,b, c, d wykazu prac wykonywanych przez dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji należy tworzyć zespoły co najmniej dwuosobowe wspomagane również przez pracowników służby drogowej i inżynierii ruchu.

 

6.      Dokonywanie oględzin i konserwacja rozjazdów w okręgach posterunków        z jednoosobową obsługą, przez pracowników tychże posterunków może się odbywać w pojedynkę, tylko po wykonaniu takich czynności i zabezpieczeń przez zainteresowanego pracownika, że wykluczona zostanie absolutnie jakakolwiek możliwość przeprowadzenia jazd pociągowych i manewrowych przez okręg tego posterunku ruchu. 

7.       Prace przy utrzymaniu, naprawie, konserwacji i oględzinach rozjazdów  oraz urządzeń towarzyszących ( elektrycznego ogrzewania i sterowania ruchem) mogą być wykonywane jednoosobowo w sytuacji zabezpieczenia pracownika poprzez prawidłowo działający system radiołączności.

 

 

 

Tarnowskie Góry, dnia …….2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

 

Wykaz prac uciążliwych, za które przysługuje dodatek płacowy

 

1.      Wykonywanie pracy w pomieszczeniach pozbawionych światła dziennego ( po przepracowaniu minimum 4 godzin w porze dziennej w tych warunkach).

2.      Prace przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych ( po przepracowaniu minimum 4 godzin w zmianie roboczej).

3.      Prace wykonywane w temperaturze niższej niż minus 10 0 C ( po przepracowaniu minimum 4 godzin w zmianie roboczej).

4.      Prace na posterunkach nastawczych.

5.      Prowadzenie drezyn motorowych (wózków motorowych).

6.      Prace w wymuszonej pozycji ciała ( wykonywane minimum 4 godziny w zmianie roboczej):

 

a)     Prace w kanałach do obsługi samochodów,

b)     Prace dekarskie,

c)      Prace wykonywane na drabinie,

d)     Prace pomiarowe torów i rozjazdów za pomocą ręcznych przyrządów pomiarowych,

e)     Kopanie rowów,

f)        Ręczne za- i wyładunki na i z wagonów ( w tym zbieranie usypów),

g)     Prace związane z utrzymaniem nawierzchni kolejowej oraz torowych i przytorowych urządzeń srk ,

h)      Prace związane z usuwaniem śniegu i lodu w czasie alarmu zimowego (III i IV faza odśnieżania).

 

 

 

 

Tarnowskie Góry,  dnia                 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8

Wykaz  prac  niebezpiecznych  za  które  przysługuje  dodatek  płacowy

 

Rodzaj pracy w warunkach niebezpiecznych

Rodzaj zagrożenia  urazowego

Wszelkie prace torowe w tym za i wyładunkowe, spawalnicze oraz związane z akcją zimową, wykonywane w obrębie czynnych torów kolejowych.

Zagrożenie wynikające z ruchu pojazdów szynowych.

Prace ręczne przy użyciu lekkiego  sprzętu tj. piła spalinowa, kosa spalinowa, ładowarki do szyn.

Obracające się narzędzia tnące. Odrzucone odłamki ,cząsteczki i tym podobne. W przypadku ładowarek praca na dwóch  poziomach.

Prace na maszynach do obróbki  drewna.

Obracające się narzędzia tnące ( piły, frezy, głowice nożowe itp.)

Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m.

Obsuwająca się ziemia, niebezpieczeństwo zasypania lub upadku w niesprzyjających  warunkach przestrzennych.

Prace wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych lub w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem.

Niebezpieczeństwo zatrucia, pożaru, wybuchu.

Prace na wysokości powyżej 2 m, gdzie wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej.

Położenie stanowiska pracy na wysokości  większej od 2 m. Niebezpieczeństwo  upadku.

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1kV bezpieczników i żarówek.

Prąd elektryczny.

Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem.

Prąd elektryczny.

Tor czynny – tor szlakowy lub stacyjny po którym dozwolone jest prowadzenie ruchu pociągów lub wykonywanie prac manewrowych w obszarze do 4 mb od osi toru.

Prace torowe – do tych prac należy zaliczyć prace przy utrzymaniu, konserwacji i oględzinach torów, rozjazdów oraz przytorowych urządzeń srk, prace nawierzchniowe oraz pozostałe związane z utrzymanie infrastruktury kolejowej w granicach toru czynnego.

 

Tarnowskie Góry,  dnia                  2010 r .

Załącznik nr 9

 

 

Wykaz prac w warunkach szkodliwych, za które przysługuje dodatek płacowy

 

 

Lp.

 

Nazwa sprzętu

Czynnik szkodliwy

Poziom ekspozycji na hałas

Dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas

 

1.

Kosiarka spalinowa

 

hałas

 

87.2dB

 

85dB

 

2.

Pilarka spalinowa do drewna

 

hałas

 

86,5dB

 

85dB

3.

Rębak do rozdrabniania gałęzi

Hałas

86 dB

85dB

 

 

            Prace na ww. sprzęcie należy wykonywać bezwzględnie z zastosowaniem środków ochrony przed hałasem. Czas pracy nie może przekraczać 4 godzin na zmianę roboczą.

 

 

 

 

 

 

Tarnowskie Góry, dnia                 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 10

 

PKP Polskie Linie Kolejowe

 

Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach

 

 

ZAKŁADOWA  TABELA  NORM  PRZYDZIAŁU

 

środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

 

 

Objaśnienia do tabeli norm.

 

 

1.Użyte w tabeli norm określenia  oznaczają:

 

             1) „w zależności od potrzeb” – o przydziale przedmiotu, do którego odnosi

             się uwaga decyduje kierownik jednostki organizacyjnej lub upoważniony

             przez niego zwierzchnik służbowy pracownika ,

 

             2) „przy pracach na zewnątrz lub w pomieszczeniach nieogrzewanych ”-

             przydział dotyczy tylko pracowników, którzy czynności służbowe

             wykonują na zewnątrz pomieszczeń lub w pomieszczeniach, w których temperatura

             nie przekracza +14 °C,

 

             3)   „okres letni”                okres czasu od 1 kwietnia do 31 października,

             4)   „okres zimowy”            okres czasu od 1 listopada do 31 marca

            

5)      „bielizna osobista” – składa się z podkoszulka bawełnianego i kalesonów lub

                                         koszuli flanelowej i kalesonów.

 

2.Okresy użytkowania odzieży ochronnej ocieplonej i przeciwdeszczowej,   obuwia ocieplonego i gumowego dla stanowisk, na których praca wykonywana na zewnątrz   lub w pomieszczeniach nie ogrzewanych nie ma charakteru stałego lecz powtarza się

   w każdym miesiącu – powinny być wydłużone proporcjonalnie do czasu pracy w tych  

   warunkach. Decyzje w tych sprawach podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej

   w oparciu o dokumenty pracy w terenie.

 

3.Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach dla których przewidziano w tabeli norm inne

   rodzaje środków ochrony indywidualnej niż dotychczas stosowane lecz o podobnym

   przeznaczeniu -  nowe rodzaje środków ochrony indywidualnej przysługują dopiero

   po upływie okresów użytkowania środków będących w użytkowaniu pracowników.

 

4.Jeżeli jednostka organizacyjna nie ma możliwości wydania środków ochrony indywidualnej

   określonych w tabeli norm – może wydać środki ochrony indywidualnej zastępcze o tym

   samym przeznaczeniu, dostosowując okresy użytkowania do rodzaju tych środków i ich

   jakości.

 

5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 131 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

    06 kwietnia 2005roku stanowi Instrukcję w sprawie gospodarowania środkami ochrony

    indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

6. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 131 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

    06 kwietnia 2005roku zawarte są wzory odzieży identyfikującej pracowników Polskie

    Linie Kolejowe S.A.

 

7. Część II Ramowej Tabeli Norm zawiera tabelę Odzieży identyfikującej całorocznej.

 

Rodzaje prac wykonywane przez pracownika i rodzaje środków ochrony indywidualnej.

 

 

l.p.

Stanowiska lub rodzaje prac wykonywane przez pracownika

O – odzież ochronna i środki                               ochrony indywidualnej

R – odzież robocza

Przewidywany okres użytkowania

uwagi

1

2

3

4

5

1.

Pracownik archiwum

 

R – fartuch roboczy lekki

12 m-cy

 

2.

Dyżurny i starszy dyżurny ruchu (wykonujący czynności: oględziny rozjazdów, konserwacja rozjazdów, inne prace w terenie w obrębie okręgu nastawczego, obsługa pieca c.o.)

 

 

 

 

*za kurtkę ocieploną można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24 m-ce

O – rękawice ciepłe z dzianiny x/

O – trzewiki ocieplone,

       wodoolejoodporne

       antypoślizgowe x/, xx/

O – czapka ocieplona x/

O – kamizelka ostrzegawcza

O – kurtka ocieplana kryta

       tkaniną wodoodporną*

O – maska/półmaska

       przeciwpyłowa x/

R – rękawice robocze x/

R – fartuch roboczy x/

R – czapka x/

2 okr. zim.

 

 

4 okr. zim.

4 okr. zim.

48 m-cy

 

48 m-cy*

wg instr.użytk.

24 m-ce

36 m-cy

36 m-cy

 

x/ w zależnosci od potrzeb

 

xx/ dla kobiet kozaczki damskie

 

 

 

 

 

3.

 Dróżnik przejazdowy

 

 

 

 

 

 

 

 

*za kurtkę ocieploną można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24 m-ce

O – rękawice ciepłe z dzianiny

O – trzewiki ocieplone xx/

O – czapka ocieplona

O – kamizelka ostrzegawcza

O – kurtka ocieplana kryta

       kaniną wodoodporną*

R – rękawice robocze

O – narzutka ostrzegawcza xxx

2 okr. zim.

3 okr. zim.

3 okr. zim.

48 m-cy

 

48m-cy*

12 m-cy

 

 

x/ w zaleznosci od potrzeb

 

xx/ dla kobiet kozaczki damskie

xxx/ wzór określa rozporządzenie ministra

 

 

4.

 Inspektor, diagnosta, inspektor diagnosta, specjalista diagnosta, technik geodeta, inżynier, mistrz w pionie diagnostyki

(dla zatrudnionych w terenie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*za kurtkę ocieploną można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24 m-ce

O – kurtka ocieplana kryta

       tkaniną wodoodporną *

O – kurtka przeciwdeszczowa x/

O – czapka ocieplana 

O – rękawice ciepłe z dzianiny

O – obuwie ocieplone,

       wodoodporne,

       przeciwpoślizgowe

O – kamizelka ostrzegawcza

O – buty gumowe do kolan x/

O – nakolanniki gumowe x/

O – hełm ochronny x/

O – okulary ochronne x/

O – rękawice dielektryczne xx/

O – szelki z linką bezpiecz. x/

R – kombinezon x/

R – trzewiki robocze /trapery/

       przeciwpoślizgowe

R – rękawice robocze

R - czapka

      

 

 

48 m-cy*

48 m-cy

4 okr. zim.

2 okr. zim.

 

 

3 okr. zim.

48 m-cy

48 m-cy

48 m-cy

wg instr.uż.

48 m-cy

wg instr.uż.

wg instr.uż.

24 m-ce

 

36 m-cy

6 m-cy

24 m-ce

x/ w zależności od potrzeb

 

xx/ podlegają badaniu przydatności do użytkowania co 6 m-cy

 

5.

 

Kierowca samochodu osobowego, wykonujący pełny zakres drobnych napraw i obsługi codziennej

*za kurtkę ocieploną można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24 m-ce

O – kurtka ocieplona kryta

       tkaniną wodoodporną x/*

O – trzewiki ocieplone x/

R – fartuch roboczy

R – rękawice robocze

 

 

 

48 m-cy*

3 okr. zim.

24 m-ce

12 m-cy

 

 

 

x/ w zależności od potrzeb

6.

Kierowca pojazdu samochodowego:

ciężarowo – dostawczego,

ciężarowo – osobowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*za kurtkę ocieploną można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24 m-ce

O – kurtka ocieplana kryta

       tkaniną wodoodporną x/*

O – czapka ocieplana x/

O – trzewiki ocieplone

       przeciwpoślizgowe x/

O – rękawice ocieplone

O – buty gumowe x/

O – kamizelka ostrzegawcza

O – okulary przeciwsłoneczne

O – hełm ochronny x/

R – trzewiki przemysłowe,

       wodoodporne

R – czapka

R – ubranie robocze x/

R – rękawice robocze

R – koszula flanelowa x/ , xx/

 

 

48 m-cy*

3 okr. zim.

 

3 okr. zim.

2 okr. zim.

36 m-cy

48 m-cy

48 m-cy

wg instr.uż.

 

36 m-cy

24 m-ce

24 m-ce

24 m-ce

18 m-cy

x/ w zależności od potrzeb

 

xx/ zamiennie podko- szulek bawełniany

7.

Kierowca wózka motorowego, pogotowia awaryjnego, pługa odśnieżnego, kombajnu odśnież., wózka akumulatorow. Pracownicy na innych stanowiskach prowadzący ww pojazdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*za kurtkę ocieploną można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24 m-ce

O – kurtka ocieplana kryta

       tkaniną wodoodporną x/*

O – czapka ocieplana x/

O – trzewiki ocieplone

       przeciwpoślizgowe x/

O – rękawice ocieplone x/

O – kurtka przeciwdeszczowa x/

O – kamizelka ostrzegawcza

O – okulary przeciwsłoneczne x/

O – hełm ochronny x/

O – pas przeciwwstrząsowy xx/

R – trzewiki przemysłowe,

       wodoodporne,

       olejoodporne

R – czapka

R – ubranie robocze

R – rękawice robocze wzmocn.

R – bielizna osobista x/

 

 

48 m-cy*

3 okr. zim.

 

3 okr. zim.

2 okr. zim.

48 m-cy

48 m-cy

48 m-cy

wg instr.uż.

wg instr.uż.

 

 

36 m-cy

24 m-ce

24 m-ce

24 m-ce

18 m-cy

x/ w zależności od potrzeb

 

xx/dla obsługi podnośnika widłowego

8.

St. kontroler, kontroler /dla           zatrudnionych w terenie/

 

 

*za kurtkę ocieploną można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24 m-ce

O – kurtka ocieplana kryta  

       tkaniną wodoodporną *

O -  kamizelka ostrzegawcza

O -  trzewiki ocieplone       

O -  czapka ocieplona                

O -  rękawice ciepłe z dzianiny                   

48 m-mcy*

 

48 m-cy

3 okr.zim.

3 okr zim.

2 okr zim.

 

 

 

9.                    . 

 

Kierownik  specjalnego pociągu ratunkowego, pracownicy tych pociągów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*za kurtkę ocieploną można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24 m-ce

 

          

 

O – kurtka przeciwdeszczowa x/    O – kamizelka ostrzegawcza

O – ubranie ocieplone x/

O – rękawice   ciepłe z dzianiny

O – kurtka ocieplona kryta 

       dzianiną wodoodporną  xx/ *         

O – buty skórzane ocieplone

        przeciwpoślizg., wodoodp.

O – czapka ocieplona xx/

O – hełm ochronny z ocieplacz.

O –  buty gumowe do kolan

O –  bluza i spodnie

        kwasoodporne xxx/   

O – fartuch skórzany xxx/

O – szelki bezpieczeństwa    

          z dod. osprzętem xxx/

O – nakolanniki  skórzane xxx/

O – nastopniki skórzane xxx/

O – okulary, maska spawalnicza

       lub przyłbica xxx/

O – środki ochrony słuchu xxx/

R – czapka x/

R – ubranie robocze x/

R – buty skórzane sztyblety x/

R – bielizna osobista x/

R – rękawice robocze wzmocn.

 

 

48 m-cy

48 m-cy

3 okr. zim.

2 okr. zim.

 

48 m-cy*

 

3 okr. zim.

3 okr. zim.

wg.inst.uż.

36 m-cy

 

48 m-cy

60 m-cy    wg.instr.. użytk.

48 m-cy

48 m-cy

 

wg instr.uż.

48 m-cy

24 m-ce

24 m-ce

36 m-cy

18 m-cy

36 m-cy

 

x/ w zal.od

potrzeb

 

xx/ dla

kier.

poc.rat.

 

xxx/

na wyposażeniu poc.ratun-kowego.

10   

Kierownik magazynu zakładowego, magazynier ,

Pracownik wydający smary, paliwa i farby. 

 

 

* za ubranie ocieplone można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24m-ce                                                        

O – kamizelka ostrzegawcza x/

O – rękawice gumowe x/

O – ubranie ocieplone xx/*

O – trzewiki ocieplone xx/

R – fartuch roboczy

R – trzewiki przemysłowe x/

R – rękawice robocze x/

48 m-cy

12 m-cy

4 okr.zim.*

4 okr. zim.

24 m-ce

36 m-cy

24 m-ce

 

x/ w zal.od potrzeb

 

xx/przy pracach na zew. i pom. nieogrz

11

Starszy nastawniczy, nastawniczy (wykonujący czynności: oględziny rozjazdów, konserwacja rozjazdów, inne prace w terenie w obrębie okręgu nastawczego, obsługa pieca c.o.)

 

 

 

*za kurtkę ocieploną można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24 m-ce

O – rękawice ciepłe z dzianiny x/

O – trzewiki ocieplone,

       wodoolejoodporne

       antypoślizgowe x/, xx/

O – czapka ocieplona x/

O – kamizelka ostrzegawcza

O – maska/półmaska

       przeciwpyłowa x/

R – rękawice robocze x/

R – fartuch roboczy x/

R – czapka x/

R – trzewiki przemysłowe

       wodoodp., przeciwpoślizg. x/

O – kurtka ocieplana kryta

       kaniną wodoodporną*

 

2 okr. zim.

 

 

3 okr. zim.

3 okr. zim.

48 m-cy

12 m-cy

24 m-ce

24 m-ce

 

48 m-cy

48m-cy*

x/ w zaleznosci od potrzeb

 

xx/ dla kobiet kozaczki damskie

 

 

12

Naczelnik sekcji eksploatacji, zastępca naczelnika sekcji eksploatacji, zawiadowca w sekcji eksploatacji

 

 

 

*za kurtkę ocieploną można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24 m-ce

O – kamizelka ostrzegawcza

O – rękawice ciepłe z dzianiny x/

O – trzewiki ocieplone x/, xx/

O – czapka ocieplona x/

O – kurtka ocieplana kryta

       kaniną wodoodporną*

R – rękawice robocze x/

 

48 m-cy

2 okr. zim.

3 okr. zim.

3 okr. zim.

24 m-ce

 

24m-ce*

x/ w zależności. od potrzeb

xx/ dla kobiet kozaczki

13

Sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, hig.-sanitarnych, terenów i budów

 

 

 

 

 

* za ubranie ocieplone można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24m-ce

 

 

 

 

 

 

O – kurtka przeciwdeszczowa x/

O – buty gumowe x/

O – rękawice gumowe typ gospodarczy x/

O – ubranie ocieplone x/ *

O – czapka ocieplona x/

O – trzewiki ocieplone antypoślizgowe x/

O – kamizelka ostrzegawcza x/

R – rękawice robocze

R – fartuch /ubranie robocze/

48 m-cy

12 m-cy

 

12m-cy

3 okr.zim.*

3 okr. zim.

 

3 okr. zim.

48m-cy

24m-ce

18m-cy

x/ w zależności. od potrzeb

14

Pracownicy zatrudnieni przy budowie, naprawie i utrzymaniu urządzeń srk, w tym hamulce torowe, st. specjalista automatyk, specjalista automatyk, st. automatyk, automatyk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* za ubranie ocieplone można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24m-ce

O – kurtka przeciwdeszczowa x/    O – kamizelka ostrzegawcza

O – ubranie ocieplone x/*

O – rękawice ciepłe z dzianiny x/ 

O – buty filcowe ogumione x/.

O – czapka ocieplona x/

O – hełm ochronny z ocieplacz.x/

O –  buty gumowe do kolan x/

O –  bluza i spodnie olejoodporne

        kwasoodporne x/   

O – okulary ochronne x/

O – szelki bezpieczeństwa    

          z  linką x/

O – nakolanniki  gumowe

       z filcem x/

R – czapka robocza

 

R – spodnie ogrodniczki i bluza

R – trzewiki przemysłowe

      wodoodporne x/

R – bielizna osobista

R – rękawice robocze

 

48 m-cy

48 m-cy

3 okr.zim*.

2 okr. zim.

2 okr. zim.

3 okr. zim.

wg instr.uż

24 m-ce

 

60 m-cy

48 m-cy

 

wg instr.uż

 

60 m-cy

24 m-ce

 

24 m-ce

 

36 m-cy

18 m-cy

  6 m-cy

x/ w zależnosci od potrzeb

15

Inspektor zakładowy, st. instruktor, gł. inżynier, inżynier, pracownik BHP, pracownicy Biura Zakładu wykonujący czynności kontrolne w terenie.

* za ubranie ocieplone można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24m-ce

O – kamizelka ostrzegawcza x/

O – kurtka ocieplona kryta

       tkaniną wodoodporną x/*

O – trzewiki ocieplone lub

       traperki x/

R – fartuch x/

 

48 m-cy

 

48 m-cy*

 

3 okr. zim.

36 m-cy

x/ w zależnosci od potrzeb

16

Konserwator maszyn, urządzeń i sprzętu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*za ubranie ocieplone można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24m-ce

 

O – kurtka przeciwdeszczowa x/    O – kamizelka ostrzegawcza x/

O – ubranie ocieplone x/  *

O – buty ocieplone x/.

O – czapka ocieplona x/

O – fartuch skórzany. x/   

O – okulary ochronne x/

O – środki ochrony słuchu x/

O – hełm ochronny x/

R – czapka robocza

R – ubranie robocze lub

       kombinezon – niepalne

R – trzewiki przemysłowe

      wodoodporne x/

R – bielizna osobista

R – rękawice rob. wzmocn.skórą

      

48 m-cy

48 m-cy

3 okr.zim.*

3 okr. zim.

3 okr. zim.

60 m-cy

48 m-cy

48 m-cy

wg instr.uż.

24 m-ce

 

24 m-ce

 

36 m-cy

18 m-cy

6 m-cy

 

x/ w zależnosci od potrzeb

17

Pracownicy wykonujący prace ogólnobudowlane przy budowie, remontach, konserwacji budynków, robotnik, starszy robotnik, robotnik przyuczony, robotnik wykwalifikowany,  st. rzemieślnik, rzemieślnik, specjalista rzemieślnik, pracownik wykonujący prace wod.-kan., co, instalac.

 

 

 

 

 

 

* za ubranie ocieplone można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24m-ce

O – kurtka przeciwdeszczowa     O – kamizelka ostrzegawcza 

O – ubranie ocieplone* 

O – buty filcowe ogumione

O – buty gumowe do kolan x/  

O – okulary zamknięte x/

O –środki ochrony słuchu. x/

O – hełm ochronny z ociepl. x/

O – obuwie dekarskie x/

O – szelki bezpiecz. z linką x/

O – fartuch brezent. impregn. x/

O – nakolanniki skórzane x/

O – maska przeciwpyłowa x/

R – czapka robocza

R – spodnie ogrodniczki i bluza

R – trzewiki przemysłowe

       przeciwpoślizgowe

R – bielizna osobista

R – rękawice robocze wzmocn.

    

48 m-cy

48 m-cy

3 okr. im.*

2 okr. zim.

.24 m-ce

48 m-cy

48 m-cy

wg instr.uż

24 m-ce

wg instr.uż

24 m-ce

60 m-cy

wg instr.uż

24 m-ce

24 m-ce

 

24 m-ce

18 m-cy

  6 m-cy

x/ w zależnosci od potrzeb

18

Prace spawalnicze, gazowe, elektryczne, zgrzewcze

O – ubranie ociepl. dla spaw. x/

O – obuwie ocieplone długie,

       żaro i wodoodporne

O – czapka ocieplona bez daszka

O – rękawice ocieplone x/

O – kamizelka ostrzeg. niepal.x/

O – hełm ochronny z ociepl. x/

O – okulary, maska spawal. lub

       przyłbica x/

O – szelki bezpiecz. z linką x/

O – kurtka przeciwdeszczowa x/

O – nakolanniki skórzane x/

O – fartuch skórzany typ spaw.x/

O – nagolenniki x/

R – ubranie robocze niepalne

R – obuwie dla spawacza

       żaro i olejoodporne

R – czapka bez daszka lub beret

R – rękawice spawalnicze

R – bielizna osobista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 okr. zim.

 

2 okr. zim.

3 okr. zim.

2 okr. zim.

48 – m-cy

wg instr.uż.

 

wg instr.uż.

wg instr.uż.

48 m-cy

48 m-cy

60 m-cy

48 m-cy

24 m-ce

 

36 m-cy

12 m-cy

12 m-cy

18 m-cy

 

x/ w zależnosci od potrzeb

19

Pracownicy zatrudnieni przy budowie i utrzymaniu torów, dróżnik obchodowy, szybkiego usuwania usterek w torach i rozjazdach, robotnik, monter, rzemieślnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* za ubranie ocieplone można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24m-ce

O – kurtka przeciwdeszczowa     O – kamizelka ostrzegawcza 

O – ubranie ocieplone *

O – buty filcowe ogumione

O – czapka ocieplona

O – buty gumowe do kolan x/  

O – spodnie wodo i olejoodp. x/

O –środki ochrony słuchu. x/

O – hełm ochronny z ociepl. x/

O – okulary ochronne x/

O – szelki bezpiecz. z linką xx/

O – nakolanniki gumowe

       z wkładką filcową x/

R – czapka robocza

R – spodnie ogrodniczki i bluza

R – trzewiki przemysłowe

      przeciwpoślizg., wodoodp.

R – trzewiki przemysłowe

       przeciwpoślizg., wodoodp.

       z przedłużoną cholewką xxx/

R – bielizna osobista

R – rękawice rob. wzmocn.skórą

     

36 m-cy

48 m-cy

2 okr.zim.*

3 okr. zim.

3 okr. zim.

36 m-cy

36 m-cy

48 m-cy

wg instr.uż.

48 m-cy

wg instr.uż.

 

60 m-cy

24 m-ce

24 m-ce

 

24 m-ce

 

 

24 m-ce

 18 m-cy

6 m-cy

x/ w zależności od potrzeb

 

xx/ przy pracach na wysokości

 

 

xxx – dla pracowni-ków dok. obchodu torów 

20

St. toromistrz, toromistrz, mistrz.

a)      torom. dokonujący obchodu torów lub wyk. czynności zwrotniczego.

b)      mistrz przy utrzymaniu urządzeń srk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*za kurtkę ocieploną można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24 m-ce

 

 

 

 

O – kurtka przeciwdeszczowa     O – kamizelka ostrzegawcza 

O – kurtka ocieplona kryta

       tkaniną wodoodporną  *

O – obuwie ocieplone

       przeciwpoślizg., wodoodp.

O – czapka ocieplona

O – buty gumowe do kolan x/ 

O – rękawice ciepłe z dzianiny

O – hełm ochronny z ociepl. x/

O – nakolanniki gumowe

       z wkładką filcową x/

O – kominiarka x/

O – wodery x/

R – czapka robocza

R – spodnie ogrodniczki i bluza

R – trzewiki przemysłowe

       przeciwpoślizg., wodoodp.

       z przedłużoną cholewką x/

R – koszula flanelowa xx/, xxx/

R – rękawice robocze

      

48 m-cy

48 m-cy

 

48 m-cy*

 

3 okr. zim.

3 okr. zim.

36 m-cy

2 okr. zim.

wg instr.uż

 

60 m-cy

3 okr. zim.

60 m-cy

24 m-ce

24 m-ce

 

 

24 m-ce

18 m-cy

6 m-cy

 

x/ w zależności od potrzeb

xx/ zamiennie podko-szulek bawełniany

xxx/ dot. a) i b)

21

Prace kowalskie

O – fartuch skórzany /typ kowal./

O – środki ochrony słuchu

O – okulary przeciwodpryskowe

       półotwarte x/

R – rękawice brezent. impregn.

60 m-cy

48 m-cy

 

48 m-cy

6 m-cy

x/ w zależnosci od potrzeb

22

St. zwrotniczy, zwrotniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* za ubranie ocieplone można wydawać kamizelkę ocieploną – okres użytkowania 24m-ce

O – kurtka przeciwdeszczowa x/    O – kamizelka ostrzegawcza

O – ubranie ocieplone x/*

O – rękawice ocieplone x/ 

O – obuwie ocieplone

       przeciwpoślizg., wodoodp.x/

O – czapka ocieplona x/

O – hełm ochronny x/

R – czapka robocza

R – ubranie robocze

R – trzewiki przemysłowe

      wodoodporne,  

      przeciwpoślizgowe

R – bielizna osobista x/

R – rękawice robocze

 

48 m-cy

48 m-cy

3 okr.zim.*

3 okr. zim.

 

3 okr. zim.

3 okr. zim.

wg instr.uż.

24 m-ce

24 m-ce

 

 

24 m-ce

18 m-cy

6 m-cy

x/ w zależnosci od potrzeb

 

 

 

 

 

 

Opracowano na podstawie § 17 Rozdział 3 Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej odzieżą i obuwiem roboczym w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (IBH-1).

/Uchwała Nr 131 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 06 kwietnia 2005r/

 

 

 

 

Tarnowskie Góry, dnia         2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 11

 

 

Wykaz  rodzajów  prac  wymagających  szczególnej sprawności                 psychofizycznej

 

 

 

1.      Prace kierowców drezyn motorowych ( wózków motorowych)

 

2.      Prace kierowców, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

 

3.      Prace dyżurnych ruchu.

 

4.      Prace nastawniczych.

 

5.      Prace zwrotniczych.

 

6.      Prace dróżników przejazdowych

 

7.      Prace dróżników ochodowych

 

8.      Prace toromistrzów

 

9.      Prace automatyków

 

10. Prace na wiaduktach i na mostach.

 

Uzupełniono na podstawie rozporządzenie ministra Infrastruktury  z dnia  16.04.2004r. w sprawie stanowisk bezpośrednio związanych z ruchem pociągów ……………..

 

Tarnowskie Góry, dnia          2010r.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 12